15. mars 2010

Søknaden ferdig

LÆRINGSARENA 2020
Prosjektsøknad fra Universitetsbiblioteket (UB)
Kildekritikk og kildebruk

Universitetsbiblioteket søker om kr 850 000 til hovedprosjektet ”Kildekritikk og kildebruk”.

Prosjektbeskrivelse
Universitetsbiblioteket i Agder gir veiledning og undervisning i informasjonsinnhenting, kildekritikk og korrekt kildebruk for studenter (og ansatte). Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille ut troverdig og egnet informasjon. Alle studenter – også studenter ved UiA - har behov for kunne forholde seg til og vurdere ulike typer informasjon i sitt læringsarbeid, og lære seg faglig redelighet og korrekt kildebruk for å unngå plagiering.

UiA har tatt i bruk Ephorus – et verktøy for å avdekke plagiering. Det har vært en økning i antall fuskesaker de siste årene. Dette kan skyldes at informasjon ligger lett tilgjengelig på nettet, og mangelfull opplæring av studenter. På bakgrunn av økning i antall fuskesaker de siste årene og innføring av Ephorus, er den generelle informasjonen om kildehenvisninger og konsekvenser av utilstrekkelige kildehenvisninger gjennomgått og forbedret, og fakultetene er oppfordret til å vektlegge at den enkelte faglærer legger større vekt på slik informasjon.
Universitetsbiblioteket har gjennomført et LA2020- finansiert forprosjekt høsten 2009 hvor vi har redet grunnen for et prosjekt i kildekritikk og kildebruk og etablert samarbeid med aktører i regionen, fagmiljøer ved UiA og Høgskolen i Telemark. Prosjektet er i sin helhet dokumentert på bloggen: http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/.

Prosjektorganisering
Prosjektleder i 100 % stilling. Det etableres en styringsgruppe, en prosjektgruppe med medarbeidere fra involverte partnere og øvrige grupper etter behov (referansegruppe, spesielle arbeidsgrupper m.v.) Vitenskapelig personale trekkes med i faser av prosjektet.
Formål
Formålet med prosjektet er å bedre lærings-/studiesituasjonen for studenter ved å bidra til at de får nødvendig kunnskap om kildekritikk og kildebruk, og at studenter ved endt studieløp har grunnleggende informasjonskompetanse som en del av læringsutbyttet.

Prosjektet vil utarbeide en digital ressurs om kildekritikk og kildebruk og produsere og prøve ut en opplæringsmodul i kildekritikk og korrekt kildebruk til bruk for ansatte og studenter ved Universitetet i Agder, Høgskolen i Telemark og andre samarbeidende institusjoner.

Aktiviteter
Workshops med vitenskapelig personale og studenter
- Kartlegging av behov
- Kartlegging av relevante modeller og løsninger
- Kartlegging av it/nettløsninger
- Utvikling av it/nettløsninger

Leveranser
Oktober 2010: Delrapport: prosjektplan
Mai 2011: Delrapport oppsummering av workshop, intervjuer mm
Oktober 2011: Ressursside på nettet om kildekritikk og kildebruk
Mai 2012: Opplæringsmodul
Sluttrapport og presentasjoner

Tidsplan
Juni 2010: Oppstart - etablering av prosjektorganisasjon
Juli - August 2010: Identifisering av hovedfokus og produkter fra prosjektet
September 2010: Detaljert prosjektplan
Oktober 2010 - februar 2011: Workshop, intervjuer mv med studenter og ansatte som grunnlag for videre arbeid
Mars - juni 2011: Bearbeiding av materiale
Juli - november 2011: Utvikling av it/nettløsninger
Desember 2011 - april 2012: Uttesting av løsninger
Mai 2012: Avslutning av prosjekt - endelig leveranse

Budsjett
Prosjektleder i 50 % stilling i to år 600 000,-
Prosjektmidler, frikjøp av vitenskapelig personale, reiser og diverse 200 000,-
It/Nettløsninger 350 000,-

Universitetsbiblioteket dekker arbeidskraft tilsvarende 1/2 årsverk.
Hovedsamarbeidspartnere er Avdeling for lærerutdanning og Høgskolen i Telemark.
Universitetsbiblioteket søker med dette LA2020 om kr 850 000,- til prosjektet Kildekritikk og kildebruk.