27. nov. 2009

Hilde har funnet et spennende verktøy: http://www.xtranormal.com/


Om plagiering - En"hvem, hva og hvor"-oppsummering av Henry Langseth

27.11 Referat fra Referansegruppa

Vi gikk gjenneom forslag til fremdriftsplan, og kom med innspill til arbeidsgruppas diskusjoner.


 • Hvem sitt ansvar det er at studentene lærer seg kildebruk? På UiAs nettside om kildebruk står det at det er studentens eget ansvar å sette seg inn i reglene for hvordan man henviser til kilder, men at fagmiljøet plikter å gi veiledningen
  Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil
 • Nettressursen bør bestå av en film med en autoritetsperson og også ha et pedagogisk opplegg med læringsmål/kompetansemål
 • Birgitte kontakter UB i Stavanger og undersøker om de er interesserte i et samarbarbeid.
 • Angående plagiering er Jude Carroll en viktig autoritet.
 • Hvordan nå ut med denne nettressursen. Kanskje man bør inngå et samarbeid med et bestemt fakultet eller institutt?
 • Bør UiA ha en felles standard når det gjelder kildebruk, så f eks Høgskolen i Stord/Haugesund
 • Kanskje ikke vi ved UiA skal lage ressurser på "alt" som har med Kildebruk og kildekritikk å gjøre, kanskje vi skal finne en liten del der vi gjør noe.
 • Istedet for en brukerundersøkelse bør selve prosjektet (2010) ha en fokusgruppe/dialoggruppe.

24. nov. 2009

Møte i arbeidsgruppa 24. november

Hilde og Siv hadde hatt en idédugnad fredag og hadde kommet opp med mange gode forslag:

 • Kulturbetinget: Utenlandske studenter blir i større grad tatt for juks ved universiteter og høgskoler. Dette kan være kulturelt betinget. Engelsk versjon av nettressursen er viktig.
 • Film: Det fins få filmer om kildekritikk/kildebruk på nettet. (Og de som fins er ikke gode). Nettressursen vi tenker lage bør inneholde en film/små filmsnutter der autoritetspersoner (universitetsbiblioteksjef/rektor) forteller hva kildekritikk og kildebruk er (eksempel).
 • Brukerundersøkelse: Prosjektet vi skal søke om bør inneholde en undersøkelse. Vi tror at studenter får mangelfull opplæring i kildekritikk og bruk, men viktig å få dette undersøkt.
 • Obligatoriske kurs: Nettressursen bør bestå av et kurs i kildekritikk og kildebruk. Bør det være obligatorisk for studenter å ta et slikt kurs?
 • Masternivå: Nettressursen bør kanskje bestå av ulike nivå for bachelor og master. Kanskje man kan knytte opp til referansehåndteringsverktøy på masternivå.

Etter å ha diskutert disse gode forlagene tok vi for oss sakslista og var enige om en fremdriftsplan i prosjektet.

Vi diskuterte hvordan vi kan gjøre informasjonsinnhentingen i dette prosjektet: Hilde lager en oversikt over nettressurser for kildekritikk/kildebruk ved skandinaviske universiteter og høgskoler, Siv ser på slike nettressurser i USA og Birgitte tar for seg England og Australia.

Vi ønsker også lage en liten oversikt over over bøker, artikler, nettforelesninger, spørreundersøkelser, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, sjekklister, powerpointer og filmer på feltene. Hilde samler artikler, Siv bøker og Birgitte finenr frem andre typer informasjonsressurser. Birgitte tar også kontakt med ressurspersoner på feltet per epost.

Vi bestemte at vi setter opp møter med mulige samarbeidspartnere, slik at disse er avholdt i løpet av desember, Siv kontakter Claire, Hilde og Siv prater med Skolebibliotekprosjektet. Birgitte tar kontakt med VAFbiblio og PULS/LU.

Timeregistrering: Birgitte har laget et skjema i google docs, og inviterer inn.

Artikler om kildekritikk og kildebruk

Lenke til forskning om kildekritikk

Solvoll, Mona og Ove Edvard Hatlevik (2008) Pedagogisk bruk av Wikipedia. [Elektronisk versjon] Digital kompetanse 3 (3) s. 222-231


Thomas Hylland Eriksen om WIkipedia:


Lund, Andreas (2006). WIKI i klasserommet: Individuelle og kollektive praksiser [Elektronisk versjon]. Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 4, s. 274–288.


Ophaug, Espen 2007. Digital kompetanse vs. informasjonskompetanse. Bibliotekforum 32 (4) s. 22-23. LENKE


Ola Bjørn Rekdal: "Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften" Tidsskift for samfunnsforskning 2009/3

Eystein Gullbekk: "Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter" i Biblioteket og forskningen Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. – 4. juni 2008 som viste at god kildebruk og diskusjoner rundt dette er viktig for utviklingen av gode akademikere. God kildebruk er en viktig del av god forskningsetikk.

Skandinaviske bibliotek

Her kommer en del av de skandinaviske bibliotekenes ressurser på kildekritikk og kildebruk:


Danmark
Sverige
 • Karolinska institutet
 • Universitetet i Göteborg
 • Umeå universitetsbibliotek (Biblioteksguiden)
 • Universitetsbiblioteket i Uppsala
 • Jönköping (Kildekritikk)
Norge
Verktøy på nett

Kildenett.no - et samarbeid mellom NTNU, ABM, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nordtrødelag fylkeskommune, Høykom, Trondheim kommune og Kreative Trøndelag. Mer vinklet mot ungdomsskole og videregående skole.

Lenke

Råd og vink:

Lenke

23. nov. 2009

Kildekritikk fra NHH, UiB og HiB

NHH, UiB og HiB har gått sammen for å skrive om kildekritikk. En oversikt som det er lett å finne fram i. Resultatet kan ses her:

http://sokogskriv.no/

16. nov. 2009

Forslag til fremdriftsplan

Fase 1 - november/desember: Innhenting av informasjon, samtaler med ulike miljøer, idédugnader. Samle dette på prosjektbloggen.
Fase 2 - januar: Analyser og diskusjoner. Valg av samarbeidspartnere.
Fase 3 - januar/primo februar: Veivalg og skriving av prosjektsøknad.

Møte med Styringsgruppa ca hver 14. dag (Birgitte inviterer i kalenderen)
Møte og fast arbeidstid fredager for arbeidsgruppa

Saker til møte i arbeidsgruppa tirsdag 24. nov

 1. Diskusjon av forslag om fremdriftsplan i prosjektet.
 2. Diskusjon: Hvordan gjøre informasjonsinnhentingen i dette prosjektet? - Hvordan finner vi ut hva andre universiteter evt har laget av nettressurser på kildekritikk/-bruk(nasjonalt/internasjonalt)? Hvordan får vi oversikt over bøker, artikler, nettforelesninger, spørreundersøkelser, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, sjekklister, powerpointer og filmer?
 3. Beramming av møter med mulige samarbeidspartnere.
 4. Timeregistrering og blogg.
 5. Saker vi vil ta med til møte med styringsgruppen fredag.
 6. Eventuelt.

Stop plagiat nu!

Dansk side om kildebruk og siteringer som tar for seg hva plagiering egentlig er.

Stop plagiat nu

2. nov. 2009

Mål

Utvikle en søknad om en digital ressurs og opplæringsmodul i kildekritikk og kildebruk

Målsetting må bearbeides/drøftes/spisses til ny søknad

Avklare samarbeidsparnere internt og eksternt

Prosjektorganisering

Arbeidsgruppe
Siv Holt
Hilde Daland
Birgitte Kleivset

Referansegruppe
Else Margrethe Bredland
Arthur Olsen
Henry Langseth

Om forprosjektet - søknaden

Prosjektbeskrivelse, målgrupper og prosjektmål

Universitetsbiblioteket i Agder gir veiledning og undervisning i informasjonsinnhenting, kildekritikk og korrekt kildebruk for studenter. Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille ut troverdig og egnet informasjon. Alle studenter – også studenter ved UiA - har behov for kunne forholde seg til og vurdere ulike typer informasjon i sitt læringsarbeid, og lære seg faglig redelighet og korrekt kildebruk for å unngå plagiering.

UiA har tatt ibruk Ephorus – et verktøy for å avdekke plagiering. Det har vært en økning i i antall fuskesaker de siste årene. Dette kan skyldes at informasjon ligger lett tilgjengelig på nettet. På bakgrunn av økningen i antall fuskesaker i 2008 og innføring av Ephorus, er den generelle informasjonen om kildehenvisninger og konsekvenser av utilstrekkelige kildehenvisninger gjennomgått og forbedret, og fakultetene er oppfordret til å vektlegge at den enkelte faglærer legger større vekt på slik informasjon.

En hovedoppgave for bibliotek – nasjonalt og internasjonalt - er å bidra til at studenter får god digital dømmekraft og etisk og kildekritisk kompetanse for å kunne fortolke, vurdere og skape informasjon på en korrekt måte. Dette er et arbeid som må integreres tettest mulig med undervisningen i det enkelte fag – noe som er en utfordring å få til. Universitetsbiblioteket ønsker å strukturere og tydeliggjøre arbeidet på feltet for å få et bedre grunnlag for videreutvikling. Vi ønsker derfor å gjennomføre et forprosjekt høsten 2009 for å samle og systematisere kunnskap og forskning om kildekritikk og kildebruk.

Gjennom forprosjektet skal vi

- avklare mulig partnersamarbeid med UiA-aktører som PULS og Lærerutdanningene
- etablere samarbeid med Høgskolen i Telemark, som har erfaring fra feltet gjennom utviklingen av Råd og vink (vink.hit.no), og Universitetet i Stavanger.
- utarbeide en prosjektplan for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul


Framdrift
September: etablere lokal prosjektgruppe
Oktober - november: kontakt/møte med eksterne aktører, workshop om kildekritikk og kildebruk
November - desember: prosjektrapport med plan for hovedprosjekt. Evaluering av forprosjekt. Utarbeide prosjektsøknad med interne og eksterne aktører.

Ønsket resultat for hovedprosjektet (2010-2011):
Systematisere kunnskap og utarbeide en digital ressurs og en opplæringsmodul i kildekritikk og korrekt kildebruk til bruk for ansatte og studenter ved UiA og samarbeidende instiusjoner for å bedre læringsutbytte og øke kvaliteten på studenters informasjonskompetanse.

Spredning og evaluering
Resultatet av hovedprosjektet spres gjennom workshops, foredrag, tidsskriftartikkel og gjennom produktet selv.
Digitale multimediale ressurser vil bli laget på norsk og engelsk i løpet av 2011 og kan brukes av alle ansatte og studenter ved institusjonen. Ressursen vil også bli brukt i kurs i Universitetsbibliotekets regi.
Evaluering av produktet gjennomføres i sluttfasen av hovedprosjektet.

Finansieringsplan
Forprosjektet (2009) med berammes til kr 80 000, der Universitetsbiblioteket bidrar med 50% av budsjettet. I løpet av forprosjektet vil man søke tett samarbeid med interne og eksterne aktører som kan bidra innholdsmessig og økonomisk i en prosjektfase (2010-11). Vi søker i denne omgang LA 2020 om kr 40 000 som bidrag til et halvårig forprosjekt. Vi kommer tilbake når forprosjektet er over, da med et helhetlig budsjett med støtte fra andre aktører.

Søknad sendt 31. august. Innvilget medio september

Oppstartsmøte arbeidsgruppe 11. november

På oppstartsmøtet ble det informert om bakgrunnen for prosjektet og forprosjektsøknaden ble gjennomgått. Vi ble enige om at de første møtene vil å form av idémøter der vi samler inn informasjon og ideer vi kan diskutere i arbeidsgruppa og med styringsgruppa. Etter informasjonsinnhenting og diskusjoner i de neste 2-3 ukene ser vi for oss at vi rundt årsskiftet kan tydeliggjøre målsettingen med prosjektet og ha et første utkast til prosjektsøknad klart, som vi kan drøfte med styringsgruppa, og gjøre de nødvendige endringene, slik at endelig prosjektsøknaden vil være ferdig primo februar)
Timebruk: Birgitte oppretter et regneark i Google Docs som hun oppdaterer og holder oversikt over, arbeidsgruppa og styringsgruppa vil få lese og redigeringstilgang til dokumentet. Arbeidsgruppa setter opp fast tid 9-11 hver fredag til å sammen arbeide med prosjektet.
Her er noen saker som vi ser for oss å diskutere videre i prosjektet:
 • Hvem sitt ansvar er det at studentene lærer seg kildekritikk og kildebruk ved UiA (og evt andre universiteter/høgskoler)?
 • Vår erfaring tilsier at UiA-studenter ikke lærer kildekritikk og kildebruk før de evt når masternivå - og da skjelden organisert opplæring i dette, feks er ikke kildebruk del av metodekursene i masterutdanningen? (med Historie som et forbilledlig unntak?)
 • I og med Kvalitetsreformen med mye oppgaveskriving tidlig i studieforløpet, er opplæring i kildekritikk og bruk av kilder nødvendig, bør det bli obligatorisk?
 • Er et prosjekt om kildebruk og kildekritikk egentlig to prosjekter i ett (som evt bør deles?)
 • Hva bør en digital ressurs og opplæringsmodul bestå av? (Vi vil bruke denne bloggen til å legge ut det vi finner av gode eksempler og ideer på dette (nettforelesninger, spørreundersøkelse, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, bøker, sjekklister, powerpointer, filmer mm
 • Vi tar kontakt med miljøer som kan ha innspill til dette prosjektet i løpet av november/desember, PULS, LU, VAFbiblioteket, Skolebibliotekprosjektet, og konkretiserer dette på neste møte.
 • Engelsk versjon av nettressursen viktig.
Hilde hadde delt ut to artikler, Ola Bjørn Rekdal: "Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften" Tidsskift for samfunnsforskning 2009/3, og Eystein Gullbekk: "Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter" i Biblioteket og forskningen Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. – 4. juni 2008 som viste at god kildebruk og diskusjoner rundt dette er viktig for utviklingen av gode akademikere. God kildebruk er en viktig del av god forskningsetikk.

Oppstartsmøte av forprosjekt

Tilstede:
Else-Margrethe, Henry og Birgitte

 • Økonomi: 40.000 + 40.000 (egeninnsats). Et månedsverk koster ca. 45.000.
 • Timeregistrering: All innsats i forhold til prosjektet må registreres. Birgitte lager skjema og koordinerer telling.
 • Arbeidsgruppe: Birgitte, Siv, Hilde. Gruppen kan intervjue/koble til eksterne etter behov.
 • Styringsgruppe: Else-Margrethe, Henry, Arthur
 • Rapporteringshyppighet: hver 14. dag. Birgitte lager en fremdriftsplan inkludert rapporteringstidspunkter/møter. rapportering/
 • Tidsplan: Utgang av februar 2010 (er endret)
 • Prosjektet skal resultere i en prosjektsøknad til LA2020.
 • Vurder også om det kan sendes søknad til ABM-utvikling (neste søknadsrunde høst 2010).