2. nov. 2009

Om forprosjektet - søknaden

Prosjektbeskrivelse, målgrupper og prosjektmål

Universitetsbiblioteket i Agder gir veiledning og undervisning i informasjonsinnhenting, kildekritikk og korrekt kildebruk for studenter. Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille ut troverdig og egnet informasjon. Alle studenter – også studenter ved UiA - har behov for kunne forholde seg til og vurdere ulike typer informasjon i sitt læringsarbeid, og lære seg faglig redelighet og korrekt kildebruk for å unngå plagiering.

UiA har tatt ibruk Ephorus – et verktøy for å avdekke plagiering. Det har vært en økning i i antall fuskesaker de siste årene. Dette kan skyldes at informasjon ligger lett tilgjengelig på nettet. På bakgrunn av økningen i antall fuskesaker i 2008 og innføring av Ephorus, er den generelle informasjonen om kildehenvisninger og konsekvenser av utilstrekkelige kildehenvisninger gjennomgått og forbedret, og fakultetene er oppfordret til å vektlegge at den enkelte faglærer legger større vekt på slik informasjon.

En hovedoppgave for bibliotek – nasjonalt og internasjonalt - er å bidra til at studenter får god digital dømmekraft og etisk og kildekritisk kompetanse for å kunne fortolke, vurdere og skape informasjon på en korrekt måte. Dette er et arbeid som må integreres tettest mulig med undervisningen i det enkelte fag – noe som er en utfordring å få til. Universitetsbiblioteket ønsker å strukturere og tydeliggjøre arbeidet på feltet for å få et bedre grunnlag for videreutvikling. Vi ønsker derfor å gjennomføre et forprosjekt høsten 2009 for å samle og systematisere kunnskap og forskning om kildekritikk og kildebruk.

Gjennom forprosjektet skal vi

- avklare mulig partnersamarbeid med UiA-aktører som PULS og Lærerutdanningene
- etablere samarbeid med Høgskolen i Telemark, som har erfaring fra feltet gjennom utviklingen av Råd og vink (vink.hit.no), og Universitetet i Stavanger.
- utarbeide en prosjektplan for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul


Framdrift
September: etablere lokal prosjektgruppe
Oktober - november: kontakt/møte med eksterne aktører, workshop om kildekritikk og kildebruk
November - desember: prosjektrapport med plan for hovedprosjekt. Evaluering av forprosjekt. Utarbeide prosjektsøknad med interne og eksterne aktører.

Ønsket resultat for hovedprosjektet (2010-2011):
Systematisere kunnskap og utarbeide en digital ressurs og en opplæringsmodul i kildekritikk og korrekt kildebruk til bruk for ansatte og studenter ved UiA og samarbeidende instiusjoner for å bedre læringsutbytte og øke kvaliteten på studenters informasjonskompetanse.

Spredning og evaluering
Resultatet av hovedprosjektet spres gjennom workshops, foredrag, tidsskriftartikkel og gjennom produktet selv.
Digitale multimediale ressurser vil bli laget på norsk og engelsk i løpet av 2011 og kan brukes av alle ansatte og studenter ved institusjonen. Ressursen vil også bli brukt i kurs i Universitetsbibliotekets regi.
Evaluering av produktet gjennomføres i sluttfasen av hovedprosjektet.

Finansieringsplan
Forprosjektet (2009) med berammes til kr 80 000, der Universitetsbiblioteket bidrar med 50% av budsjettet. I løpet av forprosjektet vil man søke tett samarbeid med interne og eksterne aktører som kan bidra innholdsmessig og økonomisk i en prosjektfase (2010-11). Vi søker i denne omgang LA 2020 om kr 40 000 som bidrag til et halvårig forprosjekt. Vi kommer tilbake når forprosjektet er over, da med et helhetlig budsjett med støtte fra andre aktører.

Søknad sendt 31. august. Innvilget medio september

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar