2. nov. 2009

Oppstartsmøte arbeidsgruppe 11. november

På oppstartsmøtet ble det informert om bakgrunnen for prosjektet og forprosjektsøknaden ble gjennomgått. Vi ble enige om at de første møtene vil å form av idémøter der vi samler inn informasjon og ideer vi kan diskutere i arbeidsgruppa og med styringsgruppa. Etter informasjonsinnhenting og diskusjoner i de neste 2-3 ukene ser vi for oss at vi rundt årsskiftet kan tydeliggjøre målsettingen med prosjektet og ha et første utkast til prosjektsøknad klart, som vi kan drøfte med styringsgruppa, og gjøre de nødvendige endringene, slik at endelig prosjektsøknaden vil være ferdig primo februar)
Timebruk: Birgitte oppretter et regneark i Google Docs som hun oppdaterer og holder oversikt over, arbeidsgruppa og styringsgruppa vil få lese og redigeringstilgang til dokumentet. Arbeidsgruppa setter opp fast tid 9-11 hver fredag til å sammen arbeide med prosjektet.
Her er noen saker som vi ser for oss å diskutere videre i prosjektet:
  • Hvem sitt ansvar er det at studentene lærer seg kildekritikk og kildebruk ved UiA (og evt andre universiteter/høgskoler)?
  • Vår erfaring tilsier at UiA-studenter ikke lærer kildekritikk og kildebruk før de evt når masternivå - og da skjelden organisert opplæring i dette, feks er ikke kildebruk del av metodekursene i masterutdanningen? (med Historie som et forbilledlig unntak?)
  • I og med Kvalitetsreformen med mye oppgaveskriving tidlig i studieforløpet, er opplæring i kildekritikk og bruk av kilder nødvendig, bør det bli obligatorisk?
  • Er et prosjekt om kildebruk og kildekritikk egentlig to prosjekter i ett (som evt bør deles?)
  • Hva bør en digital ressurs og opplæringsmodul bestå av? (Vi vil bruke denne bloggen til å legge ut det vi finner av gode eksempler og ideer på dette (nettforelesninger, spørreundersøkelse, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, bøker, sjekklister, powerpointer, filmer mm
  • Vi tar kontakt med miljøer som kan ha innspill til dette prosjektet i løpet av november/desember, PULS, LU, VAFbiblioteket, Skolebibliotekprosjektet, og konkretiserer dette på neste møte.
  • Engelsk versjon av nettressursen viktig.
Hilde hadde delt ut to artikler, Ola Bjørn Rekdal: "Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften" Tidsskift for samfunnsforskning 2009/3, og Eystein Gullbekk: "Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter" i Biblioteket og forskningen Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. – 4. juni 2008 som viste at god kildebruk og diskusjoner rundt dette er viktig for utviklingen av gode akademikere. God kildebruk er en viktig del av god forskningsetikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar