22. feb. 2010

Undervisningskatalog, Universitetsbiblioteket i Bergen

På nettsidene skriver UBB at "Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre forskning, utdanning og
formidling på et høyt internasjonalt nivå. Innenfor studieprogrammene er informasjonskompetanse et
viktig element ved all læring. Universitetsbibliotekets undervisningstilbud er utviklet med tanke på å
bidra til gode rammer for studentens arbeid innenfor studieprogrammet"
Kursene ved UB har klare læringsmål.

19. feb. 2010

Møte med Årstein Justnes

Siv og Hilde presenterte prosjektet så langt. Årstein er interessert i å få med instituttet på dette og i at nettressursen som produseres er mest mulig rettet mot fag slik at dette blir matnyttig. I tillegg er det interesse for innføring i hvordan man skal håndtere store mengder informasjon og referanser.

Hilde presenterer prosjektet på instituttlunsj neste fredag for å se om det kan vekke engasjement og interesse hos de vitenskaplig ansatte på instituttet. Forhåpentligvis vil det kunne produseres korte innføringstekster i referansetradisjoner ved ulike fagmiljøer. Dette vil fungere som et oppslagsverktøy.

16. feb. 2010

Fra vinterkonferansen 2010

Lenker til presentasjonen til Maria-Carme Torras og Eystein Gullbekk. De viser til flere interessante publikasjoner innen informasjonskompetanse:

Den informasjonskompetente studenten

11. feb. 2010

Prosjektsøknad

LÆRINGSARENA 2020

Prosjektsøknad fra Universitetsbiblioteket (UB)

Kildekritikk og kildebruk

Universitetsbiblioteket søker om kr 850 000 til hovedprosjektet ”Kildekritikk og kildebruk”.

Prosjektbeskrivelse
Universitetsbiblioteket i Agder gir veiledning og undervisning i informasjonsinnhenting, kildekritikk og korrekt kildebruk for studenter (og ansatte). Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille ut troverdig og egnet informasjon. Alle studenter – også studenter ved UiA - har behov for kunne forholde seg til og vurdere ulike typer informasjon i sitt læringsarbeid, og lære seg faglig redelighet og korrekt kildebruk for å unngå plagiering.

UiA har tatt i bruk Ephorus – et verktøy for å avdekke plagiering. Det har vært en økning i antall fuskesaker de siste årene. Dette kan skyldes at informasjon ligger lett tilgjengelig på nettet, og mangelfull opplæring av studenter. På bakgrunn av økning i antall fuskesaker de siste årene
[1] og innføring av Ephorus, er den generelle informasjonen om kildehenvisninger og konsekvenser av utilstrekkelige kildehenvisninger gjennomgått og forbedret, og fakultetene er oppfordret til å vektlegge at den enkelte faglærer legger større vekt på slik informasjon.

Universitetsbiblioteket har gjennomført et LA2020- finansiert forprosjekt høsten 2009 hvor vi har redet grunnen for et prosjekt i kildekritikk og kildebruk og etablert samarbeid med aktører i regionen, fagmiljøer ved UiA og Høgskolen i Telemark. Prosjektet er i sin helhet dokumentert på bloggen: http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/.

Prosjektorganisering

Prosjektleder i 100 % stilling. Det etableres en styringsgruppe, en prosjektgruppe med medarbeidere fra involverte partnere og øvrige grupper etter behov (referansegruppe, spesielle arbeidsgrupper m.v.) Vitenskapelig personale trekkes med i faser av prosjektet.

Formål

Formålet med prosjektet er å bedre lærings-/studiesituasjonen for studenter ved å bidra til at de får nødvendig kunnskap om kildekritikk og kildebruk, og at studenter ved endt studieløp har grunnleggende informasjonskompetanse som en del av læringsutbyttet.

Prosjektet vil utarbeide en digital ressurs om kildekritikk og kildebruk og produsere og prøve ut en opplæringsmodul i kildekritikk og korrekt kildebruk til bruk for ansatte og studenter ved Universitetet i Agder, Høgskolen i Telemark og andre samarbeidende institusjoner.

Aktiviteter

Workshops med vitenskapelig personale og studenter

- Kartlegging av behov

- Kartlegging av relevante modeller og løsninger

- Kartlegging av it/nettløsninger

- Utvikling av it/nettløsninger

Leveranser

Oktober 2010: Delrapport: prosjektplan

Mai 2011: Delrapport oppsummering av workshop, intervjuer mm

Oktober 2011: Ressursside på nettet om kildekritikk og kildebruk

Mai 2012: Opplæringsmodul

Sluttrapport og presentasjoner

Tidsplan

Juni 2010: Oppstart - etablering av prosjektorganisasjon

Juli - August 2010: Identifisering av hovedfokus og produkter fra prosjektet

September 2010: Detaljert prosjektplan

Oktober 2010 - februar 2011: Workshop, intervjuer mv med studenter og ansatte som grunnlag for videre arbeid

Mars - juni 2011: Bearbeiding av materiale

Juli - november 2011: Utvikling av it/nettløsninger

Desember 2011 - april 2012: Uttesting av løsninger

Mai 2012: Avslutning av prosjekt - endelig leveranse

Budsjett

Prosjektleder i 50 % stilling i to år 600 000,-
Prosjektmidler, frikjøp av vitenskapelig personale, reiser og diverse 200 000,-
It/Nettløsninger 350 000,-

Universitetsbiblioteket dekker arbeidskraft tilsvarende 1/2 årsverk.
Hovedsamarbeidspartnere er Avdeling for lærerutdanning og Høgskolen i Telemark.
Universitetsbiblioteket søker med dette LA2020 om kr 850 000,- til prosjektet Kildekritikk og kildebruk.[1] I 2009 rapporteres det om 22 fuskesaker (Høgetveit, Turid (2009) Rapport til styret om arbeidet i universitetets klagenemd. Universitetets i Agder.

8. feb. 2010

Flere ressurser

Open University, har gode ressurser på informasjonskompetanse (men begrenset web 2.0-faktor)

Resources to help you include:

  • SAFARI - an online tutorial that will help youdevelop your information skills. You can test yourprogress with activities throughout the tutorial. And, if later you feel the need to review or revise key topicsmobileSafari allows you to do this "on the move" via your mobile phone or PDA.
  • How To... guides - includes information on referencing, searching for information etc.
  • Info-Rate - review your information skills. An online tool designed to help Open University students and staffreview and develop their information skills. It consists of four short questionnaires, each covering a different aspect of information skills.
  • Information skills for researchers. A website specifically designed for postgraduate researchers (i.e. students completing their Masters, EdD or PhD qualifications). It also has a useful section on mind mapping.
  • Associate Lecturer Information Literacy Toolkit. Aims to help OU Associate Lecturers to introduce information literacy to their students and cope with the information literacy-related demands that theirstudents might make of them. It contains help and advice designed for all stages of Associate Lecturers' work with OU students, including advice on appropriate information skills at the different academic levels.
  • Live online tutorials via Elluminate.

These may also be of interest:

Information Literacy "is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner". Chartered Institute of Library and Information Professionals

5. feb. 2010

Møte i referansegruppa 5. februar

Siv, Hilde og Birgitte viste frem funn av multimodale ressurser. Siv hadde funnet flere ressurser på "Akademisk integritet".
Momenter til prosjektsøknaden ble gjennomgått. EMB og ANO mente at utarbeidelsen av en digital ressurs bør bygge på/benytte seg av foreliggende ressurser utviklet ved andre universiteter. Arbeidsgruppa utarbeider et første utkast til søknad, med en skisse til prosjektplan. Det henvises der til SAK-søknaden til UBA og Høgskolebiblioteket i Telemark. Samarbeidspartnere vil bli tatt kontakt med på bakgrunn av en slik søknad.

4. feb. 2010

Tre faser

Leser Eva 2.0 - årets skoleblogger. Hun liveblogger fra Kongsbergkonferansen.
Nå omhandles informasjonskompetanse. Eva videformidler tre store historiske faser når det gjelder kvalitet i skrift:
  • Fase 1; før 1500. Kildene er håndskrevne. Alle skrivekyndige kan produsere nye kilder
  • Fase 2; 1500-2000. Kildene er trykt. Bare forlag kan produsere nye kilder.
  • Fase 3; etter 2000. Kildene er digitale. Alle kan produsere.