18. nov. 2010

Referat fra møte med HiT

Til stede: Frode Bakken og Pat Flor (HiT)
Else-Margrethe Bredland, Henry Langseth, Arthur Olsen, Birgitte Kleivset og Hilde Daland (UBA)
Referent: Hilde Daland

1.
Birgitte presenterte forprosjektet og prosjektgruppas funn i denne prosessen. Det finnes mye informasjon på internett om kildekritikk og kildebruk, men det er lite bruk av sosiale medier og lite tilknytning til fag.

2.
Hilde orienterte om delprosjektet. Det er et felles problem på UBA og HiT at studentene ikke vet hvilke referansestil de bruker og derfor vil det være av interesse for begge institusjonene med en litteraturlisteressurs knyttet opp mot fag. Pat sitter i et Ephorusutvalg hvor man har diskutert muigheten for en felles referansestil for alle fag, men dette virker lite sannsynlig å få gjennomslag for i fagmiljøene. Det bør sjekkes om vi har dekkes referansestilen som brukes i tekniske fag.

3.
Frode snakket om HiTs første prosjekt Råd&Vink, forskningsarkivet Theora, og Digitale Telemarkskilder (som kanskje blir en el av Lokalhistoriewiki). Frode tok opp problemet med at det finnes liten oversikt over hvilke e-læringsressurser som finnes. Det kan være ønskelig med en plattform der e-læringsressurser finnes samlet på et sted. Pat viste statistikk over bruk av Råd&Vink. Bruken fordelte seg ganske likt i løpet av året år etter år. R&V var tidligere lenket fra bibliotekets nettsider, men ligger nå under HiTs studentsider.

4.
HiT er positive til samarbeid med UBA i dette prosjektet. Frode går inn i styringsgruppa og Pa går inn i prosjektgruppa, med mulighet for at en ekstra person fra HiT blir med i styringsgruppa etter hvert. Det ble bestemt at den nye prosjektgruppa møtes tirsdag 7. Desember for å diskutere og jobber frem en skisse for videre arbeid. UBA har mottatt 200.000 kroner fra LA2020 til dette prosjektet og skal bruke tilsvarende selv. HiT bidrar også med arbeidskraft til prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar